• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Конкурс за именовање директора

skc-logo-cir

Текст конкурса за именовање директора Студентског културног центра Ниш објављен је у " Службеном гласнику РС " број 51/2017.

ТЕКСТ КОНКУРСА

Студентски културни центар Ниш, на основу члана 51. став 1. тачка 7. Закона о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2010 и 55/2013), у вези са чл. 53, 54. и 62. истог Закона, расписује јавни конкурс

- за именовање директора Установе, на мандатни период од четири године.

Услови конкурса су да подносилац пријаве по конкурсу за именовање директора има:

- високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или лице које је стекло високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, а које је у погледу права која из њега произлазе изједначено са академским називом мастер;

- најмање пет година рада у области образовања или културе;

- психичку, физичку и здравствену способност за рад;

- држављанство Ребпулике Србије;

- да није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за: кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело примања мита или давања мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, као и да му није изречена мера заштите од насиља у породици.

Наведени услови из горњих пет алинеја, доказују се достављањем доказа уз пријаву на конкурс, и то:

- услов из прве алинеје - овереном копијом дипломе или уверења о захтеваном високом образовању;

- услов из друге алинеје - овереном потврдом послодавца;

- услов из треће алинеје - специјалистичким лекарским уверењем које није старије од шест месеци;

- услов из четврте алинеје - оригиналом о држављанству важећим у време подношења пријаве на конкурс;

- услов из пете алинеје - уверењем, потврдом и сл. надлежног државног органа (суда, тужилаштва, МУП-а и др.) издатим у време трајања конкурса.


Уз пријаву на конкурс, подносилац доставља још и:

- своју краћу биографију, која укључује и опис радног искуства и План рада и развоја Установе (доставити у папирној и у електронској форми на компакт диску);

- извод из МК рођених, важећи у време подношења пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријава на конкурс подноси се Конкурсној комисији Управног одбора Установе, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије”, на адресу: Студентски културни центар Ниш, ул. Шуматовачка бб, 18000 Ниш, са назнаком: “Конкурс за директора Установе”.

 

logo-ministarstvo2

 

 

foklfest

Application for
Students' folklore festival 2018

cioff znak

 

urban

Application for
XIV International Festival of Students' Theaters
"URBAN FEST 2018"

posteri nekad i sad web

55 година Академског позоришта СКЦ Ниш

psihlosko-savetovaliste-baner

Психолошко саветовалиште

Super-Radio-1

Земља:
Jooble Србија
Jooble Хрватска
Jooble Босна и Херцеговина

Пронађи посао у 2 корака 

 ОГЛАСИ ЗА ПОСАО 

Земља:

Jooble Србија
Jooble Хрватска
Jooble Босна и Херцеговина

 
jooble

Аудиције

Октобар - месец пријема нових чланова у ансамбле АКУД-а


Фестивал фолклора

Међународни студентски фестивал фолклора одржаће се од 16. до 21. јула 2018. године у организацији Студентског културног центра Ниш и Фоклорног ансамбла ”ОРО”
Пријавите учешће Вашег ансамбла

 

УРБАН ФЕСТ

XIV Међународни фестивал студенских позоришних сцена "URBAN FEST" одржаће се од 01. до 05. септембра 2018. године. Представе ће се играти под ведрим небом на неколико простора у граду (тргови, паркинзи, паркови, дворишта, летње позорнице...)
Више информација о фестивалу